Obchodné podmienky B2B

Zmluvné podmienky internetového veľkoobchodu SLOGER-EU (nákupný poriadok) 

Zákazník svojou objednávkou potvrdzuje, že sa zoznámil s nasledujúcimi podmienkami: 

1. Všeobecné obchodné podmienky: 
Tieto obchodné podmienky platia pre internetový veľkoobchod SLOGER-EU.com. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho , tj. firmy SLOGER-EU s.r.o., Čsl.Armády 6, 934 01 Levice a jeho zákazníkov (kupujúcich) a vo svojom aktuálnom znení tvorí obsah kúpnej zmluvy (o dodávke tovaru). Ceny v internetovom veľkoobchode sú veľkoobchodné ceny pre maloobchody. Ceny sú vyznačené vrátane DPH (v detaile aj bez DPH). Zľavy z uvedených cien sú platné podľa platných veľkoobchodných podmienok (Veľkoobchodné zľavy >>). Zákazníkovi oznámime prijatie objednávky automaticky elektronickou poštou. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúcí bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, zvlášť platnú výšku ceny objednaného tovaru ( včetne príp. expedičných a dopravných nákladov) uvedenú na týchto internetových stránkach. Predávajúci si vyhradzuje právo opravy ceny v prípade tlačovej chyby a taktiež na zmenu cien pri zmene vstupných cien tovaru. 

2. Objednávka, uzavretie zmluvy 
Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Zmluva vzniká samotným dodaním tovaru. Predávajúci môže vyžiadať potvrdenie objednávky (autorizáciu). Potvrdení o prijatí objednávky bude odeslané e-mailom. Prípadné nezrovnalosti riešte zaslaním e-mailu na adresu obchod@sloger-eu.com, telefonicky, alebo na adrese uvedenej v kontaktoch. 

3. Zrušenie objednávky 
Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho je možné z technických dôvodov, nepredvídateľných okolností a pod. 
O dôvodoch zrušenia a možných riešeniach bude zákazník bezodkladne oboznámený formou e-mailu. 

4. Dodacie a platobné podmienky 
Miestom plnenia je sídlo alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v objednávke. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho dňom zaplatenia kúpnej ceny. Predávajúci dodá tovar bezodkladne, spravidla do piatich pracovných dní po doručení platnej objednávky do jeho elektronickej schránky, poprípade po jej autorizácii. V prípade nemožnosti dodržania tohoto termínu, napr. z technických dôvodov, nepredvídateľných okolností a pod., bude termín dodávky dohodnutý so zákazníkom individuálne. Kúpna cena tovaru je splatná pri prevzatí tovaru v hotovosti (pri prevzatí dobierky) alebo pred dodaním (na predfaktúru). Iné platobné podmienky môžu byť dohodnuté individuálne. Tovar, ktorý je objednaný „na dobierku“ sa hradí v hotovosti dopravcovi pri odovzdaní tovaru. Informácia o tomto spôsobe platby je uvedená na prepravnom liste vrátane celkovej čiastky s DPH. Prepravný list slúži zároveň ako doklad o zaplatení. Na všetok dodaný tovar vystaví dadávateľ faktúru . 

5. Vrátenie tovaru 
Tovar bude prijatý späť za týchto podmienok: 

a) Tovar musí byť schopný dalšieho predaja, neporušený a v pôvodnom balení. 
b) Zákazník musí odoslať tovar späť predávajúcemu spolu s kopiou dokladu o zaplatení do troch pracovných dní od jeho obdržania. 
c) Peniaze za tovar sú vrátené po odpočítaní nákladov na poštovné a balné 

6. Reklamácie 
Reklamačné podmienky sú podrobne popísané v reklamačnom poriadku. 

7. Ochrana osobných údajov. 
SLOGER-EU s.r.o. podľa zákona číslo 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov zpracováva osobné údaje a uchováva ich v marketingovej databáze firmy. Zpracované údaje sú plne chránené pred zneužitím. 

8. Záverečné ustanovenia 
Odoslanou objednávkou (návrhom kúpnej zmluvy) je kupujúci po dobu stanovenú k dodaniu tovaru neodvolatelne viazaný. 

Platné od 1.6.2013

© Copyright 2012 - 2020. Powered by icart.sk
  Back To Top